FORGOT YOUR DETAILS?

КУРС ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК B1

Progetto Italiano - B1

КУРС ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК B1 

ПРЕПОДАВАНО ОТ

Италика

Занятия

 

Информация за курса

Третото ниво от системата е решаващо в усвояването на езиковите особености на италианския език и в придобиването на комуникативна компетентност у курсистите. Progetto Italiano 2.1 съсредоточава вниманието си върху представените по-долу граматични категории:

- Съчетаване на лични местоимения пряко допълнение с лични местоимения непряко допълнение (I Pronomi Combinati) – особености на съгласуването им в сложните времена (I Pronomi Combinati nei Tempi Composti);
- Въпросителни местоимения (Gli Interrogativi);
- Относителни местоимения (I Pronomi Relativi);
- Степени за сравнение (I Gradi di Comparazione);
- Особености в употребата на глаголите farcela и andarsene;
- Минало свършено време (Il Passato Remoto);
- Минало предварително време (Il Trapassato Remoto);
- Наречия за начин на - mente;
- Сегашно и минало свършено време на подчинителното наклонение (Il Congiuntivo Presente e Passato) – специфика на употребата и съгласуване на времената в наклонението;
- Непряко заповедно наклонение (L’Imperativo Indiretto) – форми и място на личните и възвратни местоимения;
- Неопределителни местоимения (Gli Indefiniti).

Какво ще науча?

За разиване на комуникативните умения на кандидатите са предложени готови модели за отправяне на извинения и отговор на такива, изразяване на учудване и недоверие, молба за обяснение и отговор на такава, даване на позволение и изразяване на толерантност, ориентиране в града – схеми за искане на информация и подаване на съответни индикации. Третото ниво от системата обхваща лексика от областта на професиите, икономически и банкови термини, необходими за пълноценното пребиваване в страната, лексика, необходима за оформяне на формални и неформални писма, популярни италиански поговорки, спортна и историческа терминология, понятия от елементарната теория на музиката и света на спектакъла. Текстовете са съсредоточили вниманието си върху особеностите и проблемите на съвременното италианското образование, света на икономиката и пазара на труда в Италия, забележителности на италианските региони и градове, кратка история на Италия и участието ѝ в събития от международен характер, италиански традиции в световния спорт – популярни имена и символи, италианската опера и постижения в областта на класическата музика.

Включва

  • Продължителност
  • Удобство
  • Вид
  • Институция
  • Тематика
  • Ниво
  • Език
  • Сертификат
15 седмици
6 часа на седмица
Професионално обучение
Италика
Livello Intermedio - B1
B1
Италиански
Да
TOP