FORGOT YOUR DETAILS?

КУРС ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК A1

Livello Elementare - А1

КУРС ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК A1 

ПРЕПОДАВАНО ОТ

Италика

Занятия

 

Информация за курса

Нивото е предназначено за курсисти без каквито и да било познания по италиански език. То представя следните граматични единици:

- Италианска азбука (L’Alfabeto Italiano) – основни правила за писане и четене, особености на италианското произношение;

- Лични местоимения подлог (Pronomi personali soggetto);
- Числителни имена (I Numerali);
- Определителен и неопределителен член (L’Articolo Determinativo ed Indeterminativo) - понятие за член и правила на употреба;
- Съществително име – род и число;
- Видове прилагателни имена (Gli Aggettivi) – съгласуване със съществителното име;
- Сегашно време на правилните и неправилни глаголи в изявително наклонение (Il Presente dell’Indicativo);
- Понятие за модални глаголи (I Verbi Modali);
- Предлози (Le Preposizioni);
- Минало свършено време (Il Passato Prossimo) – образуване и употреба;
- Правилно и неправилно минало причастие (Il Participio Passato);
- Просто и сложно бъдеще време (Il Futuro Semplice ed Il Futuro Composto/Anteriore) – форми, употреба и стилистични особености.

Какво ще науча?

T. Marin - S. Magnelli Corso multimediale di lingua e civilta? italiana. Livello elementare (A1-A2). Комуникативните умения, които развива първото ниво, ни позволяват поздравяване, представяне, запознаване, искане и даване на поискана информация, описание на физически характеристики, отправяне, приемане и отхвърляне на покана, изразяване на несигурност и съмнение по обсъждан въпрос, отправяне на благодарност, разказване на състояли се събития в минало време, поведение в ресторант, изразяване на предпочитания, конструиране на планове, предположения и очаквания за бъдещи събития. Наред с най-широко употребяваните в ежедневието думи, лексиката в първото ниво на системата е съсредоточена в специфични познания за човешкото тяло, час и дата на италиански език, роднински връзки, хранителни продукти, особености на италианската кухня и кафетерия, метеорология, пътуване с влак и др.

Включва

  • Продължителност
  • Удобство
  • Вид
  • Институция
  • Тематика
  • Ниво
  • Език
  • Сертификат
15 седмици
6 часа на седмица
Професионално обучение
Италика
Elementarе
A1
Италиански
Да
TOP